Afvoer ontstoppen van uw wc, douche of aanrecht? Ravenhorst de Rioolontstopper uit Boskoop heeft altijd de oplossing! BEL UW RIOOLSPECIALIST GRATIS OP
0800 0172
HOME - ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN RAVENHORST DE RIOOLONTSTOPPER


1. Algemene bepalingen en definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Ravenhorst de Rioolontstopper een overeenkomst is aangegaan. Opdrachtnemer: Ravenhorst de Rioolontstopper bij de te sluiten overeenkomst.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

1.3. Wanneer deze voorwaarden eenmaal zijn deel gaan maken van een tussen opdrachtgever en Ravenhorst de Rioolontstopper gesloten overeenkomst, zullen zij tevens van toepassing zijn op alle toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen.

1. 4 Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

1.5 Tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk door ons is aanvaard, gelden de door de wederpartij en/of derden gehanteerde algemene voorwaarden niet.

1.6 Mocht enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

1.7 In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen, geldt de volgende rangorde:
1. de overeenkomst;
2. de bijlagen;
3. de algemene voorwaarden.

2. Tot stand komen van de overeenkomst

2.1 Alle offertes van Ravenhorst de Rioolontstopper zijn vrijblijvend. Indien het vrijblijvend aanbod van Ravenhorst de Rioolontstopper wordt aanvaard, heeft Ravenhorst de Rioolontstopper het recht het aanbod binnen twee [2] werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 De aanbiedingen en verrichtingen van Ravenhorst de Rioolontstopper zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen enz., van de door de opdrachtgever aan Ravenhorst de Rioolontstopper verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien Ravenhorst de Rioolontstopper is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

2.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door opdrachtgever aan Ravenhorst de Rioolontstopper een opdrachtbevestiging is gestuurd. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven

3. Prijzen

3.1 Offertebedragen of genoemde bedragen in andere correspondentie zijn richtprijzen. Aangezien bij werkzaamheden onder de grond of in besloten ruimten soms onvoorziene obstakels de werkzaamheden aanzienlijk kunnen vertragen, kunnen wij geen vast tijdsbestek opgeven voor de duur van de werkzaamheden. Uiteraard houden wij u tijdens de werkzaamheden op de hoogte van eventuele vertragingen, zodat er genoeg tijd is voor overleg.

3.2 Wij rekenen voor onze vernieuwing/renovatieploeg alléén in hele of halve dagen. Als de werkzaamheden binnen 4 uur worden afgerond rekenen wij een halve dag, bij meer dan 4 uur rekenen wij automatisch een hele dag. Dit aangezien er dagelijks werkzaamheden uit het zicht van onze klanten worden verricht als het schoonmaken, aanvullen van de bussen en onderhoud aan machines en gereedschap. Ook worden er ten behoeve van de klussen een dag van te voren materialen gehaald/besteld.

3.3 Bij graafwerkzaamheden zijn wij als Ravenhorst de Rioolontstopper verplicht om een graafmelding te doen bij Kadaster-Klic. De kosten voor een melding bedragen €50,00 excl. BTW voor een tijdige ingraafmelding en €75,00 excl. BTW voor calamiteit. Bij het raken van kabels en leidingen die niet bekend zijn bij Kadaster-Klic moeten wij een eigen bijdrage afdragen die wij zullen doorberekenen aan de opdrachtgever.

3.4 Ravenhorst de Rioolontstopper hanteert de volgende tarieven & toeslagen:
Bij werkzaamheden van 8.00 tot 16.00 rekenen wij 100% van de tarieven, doordeweeks van 16.00 tot 8.00 een toeslag van 50% en van vrijdag 16.00 tot maandag 8.00 een toeslag van 100%.

3.5 De tarieven van Ravenhorst de Rioolontstopper zijn niet te splitsen in verschillende onderdelen, maar bestaan uit het eerste werkuur, incl. machinehuur, voorrijkosten, arbeidsloon en BTW. De volgende uren worden per 15 minuten berekend.

3.6 Toeslagen worden gerekend over het totale bedrag, dus niet alleen over de man uren.

3.7 Offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. Offertes van Ravenhorst de Rioolontstopper zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot dertig [30] dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.8 Betalingen vinden plaats binnen 14 dagen (particulieren) of 30 dagen (bedrijven) na ontvangst van de factuur.

3.9 De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

3.10 Eventuele heffingen van overheidswege evenals kosten die Ravenhorst de Rioolontstopper maakt ter voldoening aan voorschriften ingevolgde de Wet Milieubeheer, worden afzonderlijk in rekening gebracht.

3.11 De prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.12 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Ravenhorst de Rioolontstopper het recht de prijzen hierover aan te passen of betreffende overeenkomst per direct op te zeggen.

4. VCA-certificering

4.1 Ravenhorst de Rioolontstopper is sinds 2012 VCA-gecertificeerd (VCA*2008/5.1). Ook het personeel van Ravenhorst de Rioolontstopper en haar onderaannemers zijn in het bezit van een persoonlijk VCA -diploma. VCA gecertificeerd zijn houdt in dat Ravenhorst de Rioolontstopper werkt met veilig en jaarlijks gekeurd gereedschap. Dat alle risico’s van het takenpakket van de werknemers zijn besproken, vastgelegd en dat er een plan van aanpak is gerealiseerd om de veiligheid tijdens arbeid te optimaliseren.

4.2 Er kunnen vanuit Ravenhorst de Rioolontstopper werkplekinspecties worden uitgevoerd tijdens de werkzaamheden. U dient toegang te verlenen aan de inspecteur. De tijd die besteedt wordt aan een inspectie wordt niet aan u doorberekend.

5. Arbo-richtlijn

5. 1 Bij werkzaamheden in kruipruimtes werken wij volgens de Arbo-richtlijn ‘werken in besloten ruimten’. Dat betekent dat er vooraf en tijdens het betreden van een besloten ruimte (moeilijk te betreden ruimten) een 4 gas meting wordt uitgevoerd. Dat houdt tevens in dat we voorafgaand en tijdens werkzaamheden controleren op zuurstofgehalte, koolmonoxide, explosiegrenzen en rioolgas H2S. Dat neemt niet weg dat er ook andere gevaarlijke stoffen in de ruimte aanwezig kunnen zijn die niet meetbaar zijn met een 4 gas meting. Dit is de reden dat wij een luikwacht moeten inzetten die te allen tijde contact houdt met collega’s in de besloten ruimte. Deze collega is bevoegd het werk stil te leggen bij dreigend gevaar.

5.2 Om het risico van elektrocutie uit te sluiten, werken wij in besloten ruimten alleen met 50V wisselstroom of 120V gelijkstroom. Veelal wordt ervoor gekozen om gebruik te maken van gereedschap op accu.

6. Onvoorziene kosten en meer- en minderwerk

6.1 Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden meer materiaal of tijd nodig is dan in deze offerte is beraamd. Deze extra kosten vallen onder onvoorziene zaken. Bij een overschrijding van meer dan 20% van de materiaalkosten worden de extra kosten voorafgaande aan het vervolg van de werkzaamheden met u besproken. Dit zal ten allen tijde gedurende de werkzaamheden met u worden overlegd. Mondeling overleg zien wij als bindend.
6.2 Bij graafwerkzaamheden kunnen wij bij een onverwacht hoge grondwaterstand besluiten de werkzaamheden stil te leggen en in overleg met onze opdrachtgever eerst bronbemaling te plaatsen of te zoeken naar een andere oplossing, die in overleg, maar op kosten van de opdrachtgever worden berekend.

6.3 Bij het boren van een doorvoer in een betonnen vloer of balk, kan het voorkomen dat beton dusdanig hard is dat wij aan een uur boren niet voldoende tijd hebben. Als tijdens het boren blijkt dat we meer tijd nodig hebben, worden extra kosten tijdig met u besproken.

6.4 Bij problemen die het gevolg zijn van verkeerde informatie door de klant verstrekt, worden door ons de extra tijd en materialen die voortvloeien uit het te laat of foutief verstrekken van informatie doorberekent aan de opdrachtgever.

6.5 Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats:
-in geval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;
-in geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
-in geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;

6.6 Indien na de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft Ravenhorst de Rioolontstopper recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen.

6.7 Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van opdrachtnemer en van opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet.

6.8 Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.

6.9 Indien de werkzaamheden van Ravenhorst de Rioolontstopper geen normale doorgang kunnen vinden ten gevolge van omstandigheden die niet aan haar te wijten zijn, komen alle kosten ten gevolge hiervan voor rekening van de opdrachtgever.

6.10 Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:
-het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij:
-het aanschaffen van bouwstoffen en verwerken daarvan, hetzij
-het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.
Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeldt waarop deze betrekking heeft.

6.11 Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom inbegrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van de bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee opdrachtnemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.

6.12 Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.

7. Levering en levertijd

7.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Ravenhorst de Rioolontstopper daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

7.2 De overeengekomen leveringstermijn vangt aan op de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, doch niet eerder dan de datum waarop wij beschikken over de noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d., althans niet eerder dan de datum van ontvangst van wat de opdrachtgever volgens de overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te voldoen.

7.3 Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

8. Opneming en goedkeuring

8.1 Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van opdrachtnemer voltooid zal zijn, nodigt opdrachtnemer opdrachtgever schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht [8] dagen na de hiervoor bedoelde dag.
De opneming vindt plaats door opdrachtgever in aanwezigheid van opdrachtnemer en strekt ertoe, te constateren of opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

8.2 Nadat het werk is opgenomen, wordt door opdrachtgever aan opdrachtnemer binnen acht [8] dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de redenen voor onthouding van de goedkeuring zijn.
Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan opdrachtnemer is verzonden.

8.3 Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling, of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan opdrachtnemer verzonden dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.

8.4 Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan opdrachtnemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot opdrachtgever richten, met verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden het tweede en derde lid overeenkomstige toepassing.

8.5 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen.
De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.

8.6 Kleine gebreken, die in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

8.7 Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

8.8 Van dit artikel kan afgeweken worden, middels een bepaling in de schriftelijke overeenkomst.

9. Oplevering

9.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 15 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

9.2 Na de dag, waarop het werk in overeenstemming met het bepaalde in artikel 16, lid 1, als opgeleverd wordt beschouwd is, is opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.

9.3 Van dit artikel kan afgeweken worden, middels een bepaling in de schriftelijke overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van opdrachtnemer, welke van dien aard zijn dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van haar kan worden verlangd, waaronder onder meer [doch niet uitsluitend] begrepen werkstaking, bedrijfsstoring, stagnatie in de toelevering, onbevaarbaarheid van waterwegen, grondstoffengebrek, de prijsstijgingen als gevolg daarvan en storingen in productieprocessen zowel van opdrachtnemer als van diens toeleveranciers en onderaannemers, gelden als overmacht en geven opdrachtnemer het recht de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren zonder enige verplichting tot schadevergoeding. In geval van tijdelijke overmacht heeft opdrachtnemer het recht naar keuze of de levering gedurende die tijd op te schorten of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, alles eveneens zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

11. Garantie

11.1 Ravenhorst de Rioolontstopper garandeert gedurende zes [6] maanden na oplevering de goede werking van de door haar aangelegde installaties voor zover het niet functioneren een rechtstreeks gevolg is van gebreken in de uitvoering evenals voor zover het ontwerp zelf heeft gemaakt.

11.2 Bij reinigings- en inspectiewerkzaamheden verbindt Ravenhorst de Rioolontstopper zich om deze werkzaamheden vakkundig uit te voeren. De klachten te dezer zaken worden drie [3] maanden na oplevering niet meer in behandeling genomen, met dien verstande dat klachten met betrekking tot reiniging van afscheiders al een maand na oplevering niet meer in behandeling worden genomen.

11.3 Op producten die Ravenhorst de Rioolontstopper heeft verkregen van derden, waaronder haar leverancier, zal Ravenhorst de Rioolontstopper aan opdrachtgever nimmer verdergaande garantie behoeven te verlenen dan die welke de derden aan Ravenhorst de Rioolontstopper verleent.

11.4 Op producten die door opdrachtgever zelf worden aangeleverd wordt door Ravenhorst de Rioolontstopper nimmer garantie verleend. Wanneer het door Ravenhorst de Rioolontstopper geleverde materiaal is voorgeschreven door derden, geeft Ravenhorst de Rioolontstopper geen garantie.

11.5 Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op garantie indien opdrachtgever in verzuim is ten opzichte van Ravenhorst de Rioolontstopper.

12. Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van Ravenhorst de Rioolontstopper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Ravenhorst de Rioolontstopper onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Ravenhorst de Rioolontstopper ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Ravenhorst de Rioolontstopper in staat is adequaat te reageren.

12.2 De totale aansprakelijkheid van Ravenhorst de Rioolontstopper is beperkt tot de hoogte van het door Ravenhorst de Rioolontstopper in rekening gebrachte factuurbedrag of, indien het hoger is het bedrag van de uitkering die Ravenhorst de Rioolontstopper ter zake van de verzekeraar ontvangt.

12.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) De aantoonbare redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Ravenhorst de Rioolontstopper aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst wordt ontbonden of indien de schade is te wijten aan opdrachtgever;
b) Schade aan programmatuur en apparatuur, waaronder verstaan wordt: materiële beschadiging evenals gebrekkig of niet functioneren;
c) Materiële schade aan andere eigendommen van de andere partij en/of derden;
d) Aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
e) Aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

12.4 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van door Ravenhorst de Rioolontstopper ingeschakelde hulppersonen of van Ravenhorst de Rioolontstopper ondergeschikten, is Ravenhorst de Rioolontstopper nimmer aansprakelijk.

12.5 Indien de verhouding van de door de opdrachtgever aan Ravenhorst de Rioolontstopper te betalen prijs ten opzichte van de omvang van de door de opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft zal de door Ravenhorst de Rioolontstopper te vergoeden schade gematigd worden.

12.6 Aansprakelijkheid van Ravenhorst de Rioolontstopper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

13. Intellectuele eigendom

13.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte onderwerpen, afbeeldingen, tekeningen, [proef]modellen, programmatuur, enz.

13.2 Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door opdrachtnemer aan opdrachtgever wordt verstrekt, blijft eigendom van opdrachtnemer, en mag door opdrachtgever slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.

13.3 Opdrachtgever zal de informatie van opdrachtnemer niet aan derden verstrekken, op welke wijze dan ook, behoudens voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de goede uitvoering van de overeenkomst en dan alleen nadat en voor zover een geheimhoudingsverplichting is overeengekomen.

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1 Alle door opdrachtnemer geleverde goederen blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan. Zolang opdrachtnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, verplicht opdrachtgever ten opzichte van opdrachtnemer om het geleverde als een zorgvuldig huisvader te behandelen, verzekerd te houden en dit niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden. Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de overeenkomst gemoeide opdrachtsom direct opeisbaar.

14.2 Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer, heeft opdrachtnemer het recht de goederen waarvan het eigendom is voorbehouden, direct terug te nemen. Voor zover noodzakelijk zal opdrachtgever aan opdrachtnemer op diens eerste verzoek onmiddellijke toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan opdrachtgever eigenaar dan wel beheerder is, zodat opdrachtnemer zijn eigendom[men] kan revindiceren.

14.3 Door opdrachtgever verrichte betalingen worden allereerst en zoveel mogelijk toegerekend aan vorderingen van opdrachtnemer waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt.

14.4 Indien de opdrachtgever ondanks schriftelijke aanmaning daartoe weigert zijn medewerking te verlenen aan het terughalen van de geleverde zaken is hij dienaangaande in verzuim en verbeurt hij een direct opeisbare boete van € 500,00 per dag dat hij hiermee in verzuim blijft.

15. Betaling

15.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen twaalf [12] dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot korting of verrekening.

15.2 Na het verstrijken van twaalf [12] dagen na factuurdatum is opdrachtgever, die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hier ingebrekestelling voor is vereist.

15.3 Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het door opdrachtgever aan Ravenhorst de Rioolontstopper verschuldigde bedrag. Ten aanzien van de proceskosten dient de opdrachtgever aan Ravenhorst de Rioolontstopper de door laatstgenoemde werkelijk gemaakte proceskosten te vergoeden.

15.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

15.5 De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel compleet beslag op de vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

15.6 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor betaling van het factuurbedrag.

15.7 Ravenhorst de Rioolontstopper heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop opdrachtgever al wat hij aan Ravenhorst de Rioolontstopper verschuldigd is heeft voldaan.

15.8 Vanaf de dag dat betaling dient te geschieden, is opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente of van 1% indien de wettelijke rente lager is dan 1%, van het factuur- of termijnbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden.

15.9 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen als gevolg van de overeenkomst.

15.10 Zowel Ravenhorst de Rioolontstopper als opdrachtgever kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst door schriftelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving, eveneens beslag, overlijden of onder curatele, staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijke beëindigen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij het faillissement wordt uitgesproken of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Ravenhorst de Rioolontstopper kan voorts de overeenkomt beëindigen indien de zeggenschap [in de onderneming] van opdrachtgever wijzigt. Partijen zullen wegens de in artikellid bedoelde beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

16. Vooruitbetaling / zekerheidsstelling

16.1 Ravenhorst de Rioolontstopper is ten allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met die verrichting door te gaan. Indien opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt de op Ravenhorst de Rioolontstopper rustende prestatieplicht, onverminderd het recht van Ravenhorst de Rioolontstopper op vergoeding van alle schade, kosten en interesten door opdrachtgever.

17. Ontbinding

17.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn verplichtingen.

17.2 In de navolgende gevallen is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is – buitengerechtelijk te ontbinden: a)indien opdrachtgever zijn faillissement of [voorlopige] surseance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, [voorlopige] surseance van betaling wordt verleend, dan wel opdrachtgever krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
b)indien opdrachtgever [onderdelen van] zijn onderneming althans zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt;
c)indien ten laste van opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
d)indien opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. Het voorgaande laat de overige rechten van opdrachtnemer onverlet.

17.3 Opdrachtnemer is al gerechtigd om – al dan niet opeisbare – vorderingen van opdrachtnemer te verrekenen met vorderingen die opdrachtgever heeft op opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst. Voor zover enigerlei toestemming van de zijde van opdrachtgever is vereist, wordt deze toestemming geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan opdrachtnemer te zijn verleend.

18. Milieu

18.1 Ravenhorst de Rioolontstopper zal bij zijn diensten ter zake de afvalverwijdering een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betrachten ten aanzien van de milieu hygiënische aspecten. Ravenhorst de Rioolontstopper zal een afvalstoffenadministratie voeren.

18.2 Ravenhorst de Rioolontstopper zal handelen conform de voorschriften, wetten, verordeningen, maatregelen en besluiten zoals vanuit de gemeente, provincie, rijksoverheid dan wel andere van overheidswege aangewezen organen zijn vastgesteld.

18.3 De opdrachtgever verplicht zich tot volledige informatieverstrekking betreffende de samenstelling van door ons in te nemen afval. Alle kosten en schaden welke voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van deze verplichting, komen ten laste van de opdrachtgever.

18.4 Opdrachtgever zal – zonder toestemming van Ravenhorst de Rioolontstopper– geen afval aanbieden anders dan in de overeenkomst is vastgelegd. Indien opdrachtgever zonder toestemming van Ravenhorst de Rioolontstopper meer/ander afval aanbiedt dan in de overeenkomst is vastgelegd, dan komen de kosten welke Ravenhorst de Rioolontstopper hierdoor dient te maken, geheel voor rekening van de opdrachtgever en is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade welke geleden wordt door Ravenhorst de Rioolontstopper of derden.

19. Kwaliteit en continuïteit

19.1 In de tussen opdrachtgever en Ravenhorst de Rioolontstopper te sluiten overeenkomst zullen normen worden vastgesteld waaraan de prestatie van Ravenhorst de Rioolontstopper dient te voldoen. Ravenhorst de Rioolontstopper zal, al dan niet opdrachtgever, de handhaving en naleving van deze normen controleren. Het staat de opdrachtgever vrij afzonderlijk een controle in te stellen, doch controles op de technische kwaliteit dienen tijdens, dan wel direct na de afloop van de werkzaamheden te geschieden.

19.2 Indien de overeenkomst voor een bepaalde periode is aangegaan, ziet Ravenhorst de Rioolontstopper erop toe dat de voortgang in de werkzaamheden zoveel mogelijk zonder ontbreken plaatsvindt.

20. Toepasselijk recht

20.1 De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Nederlands recht.

21. Bevoegde rechter

21.1 Geschillen welke tussen Ravenhorst de Rioolontstopper en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Ravenhorst de Rioolontstopper gedane aanbieding, een door Ravenhorst de Rioolontstopper met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter voor onze vestigingsplaats. Tenzij partijen dan schriftelijk overeenkomen het geschil te laten beslechten door arbitrage of bindend advies.
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 01/2533821 bij de Kamer van Koophandel.

Vragen?

U kan ons 24 uur per dag en 7 dagen per week, bereiken op ons gratis telefoonnummer 0800 0172.


Ravenhorst de Rioolontstopper uit Boskoop:
24 uur per dag en 7 dagen per week paraat om uw riool of afvoer te ontstoppen!

ALGEMENE VOORWAARDEN
 
Algemene voorwaarden Ravenhorst de Rioolontstopper. Afvoer ontstoppen door Ravenhorst de Rioolontstopper uit Boskoop
 
Home
Bel mij terug
Contact
Vacature(s)
Milieu

Ontstoppen & Reinigen
Riool ontstoppen
Afvoer ontstoppen
WC ontstoppen
Gootsteen ontstoppen
Dakgoot reinigen
Reinigen

Inspecteren & Repareren

Rookdetectie
Camera inspectie
Stankdetectie
Ontluchting riool
Riool breuk
Riool verzakking
Repareren

Vloeibare stoffen opzuigen
Kruipruimtes
Pompputten
Parkeergarages
Vetputten
Olieafscheiders
Horecabedrijven

Algemene voorwaarden 
 
 
Meld hier uw storing aan uw riool of afvoer online in de regio Boskoop.


Ravenhorst de rioolontstopper uit Boskoop biedt u 24 uur per dag en 7 dagen per week 1 vast laag tarief voor het onstoppen van uw afvoer, gootsteen of wc in de regio Boskoop.
 

Copyright © Ravenhorst de Rioolontstopper - Alle rechten voorbehouden -cookiebeleid - algemene voorwaarden - sitemap
2B Media - Webdesign en Zoekmachine optimalisatie